P r a v i d l a   š a m p i o n á t u

PRAVIDLA 2008

1.    Do každého podniku se může přihlásit závodník, který není přihlášený do šampionátu. Maximální propustnost tratí je 30 jezdců. V případě přeplnění startovního pole má pořadatel právo takového jezdce odmítnout včasnou zprávou. Vždy před každým závodem se e-mailem zasílají potvrzení o účasti. Přihlášky a potvrzení o účasti se začínají zasílat až po zveřejnění Propozic příslušné rally (dále jen „PROPOZICE“) a to na odkaz v něm uvedený. Jezdci zasílají přihlášky a potvrzení účasti do doby uzávěrky, která je stanovena pořadatelem.

2. Soutěžící smí používat závodní speciál max. šíře karoserie 200mm a kola nesmějí tuto karoserii přesahovat. Šířka  pneumatik nesmí být větší než 26mm, průměr též nesmí být větší než  je šablona o průměru 74 mm.  Závodník  může startovat s karoseriemi, které jely rally, nebo byly pro rally zkonstruovány , nepovolené jsou taktéž vozy rally dálkových soutěží nebo crosscountry. Zadní přítlačné křídlo nesmí přesahovat šířku vozu a mělo by odpovídat předloze skutečného vozu. Baterie jsou omezeny na 6 článků o napětí 7,2V.

Vypsané kategorie, pro které bude samostatně vyhlášena klasifikace:

Kategorie A

V této kategorii mohou startovat modely splňující dále:

Nápravy: pohon obou náprav (4WD), řízena pouze přední náprava

Motor: bez omezení (mimo Johnson 540)

Kategorie N

V této kategorii mohou startovat modely splňující:

Nápravy: pohon obou náprav (4WD), řízena pouze přední náprava

Motor: Johnson 540 ( stavebnicový Tamiya bez úprav, motory ostatních výrobců budou klasifikovány ve skupině A, závodník musí motor dát k dispozici pořadateli při požádaní k jeho přezkoušení, v případě vyšších parametrů něž je 15% od referenčního motoru bude klasifikován jako motor skupiny A)

Kategorie F2

V této kategorii mohou startovat modely splňující:

Nápravy: pohon pouze jedné nápravy (2 WD), řízena pouze přední náprava

Motor: bez omezení

Kategorie Senior

Do této kategorie budou zařazeni všichni závodníci starší než ročník narození 1968

Kategorie Junior

Do této kategorie budou zařazeni všichni závodníci mladší než ročník narození 1993

3.    Startovné se hradí při raním prezentaci jezdců. Příspěvek činí 250,- Kč/jezdec.  Na vozy budou přidělena pouze jedna startovní čísla platná po celou sezonu. Tyto startovní čísla budou přidělena dle absolutního pořadí v  sezóně 2007. Nově příchozím jezdcům budou přidělována čísla následná po vyčerpání všech přihlášených, registrovaných, prioritních jezdců do sezony 2008.

4.    Závodní den se řídí PROPOZICEMI stanoveným pořadatelem.

5.    PROPOZICE obsahuje: logo závodu, kontakt na pořadatele, místo konání závodu, cenu startovného, čas oficiálního startu, seznam přihlášených jezdců, počet RZ.

6.    Do závodu se startuje v aktuální pořadí dle výsledků šampionátu. Startovní pořadí bude uvedeno na startovní listině. Startuje se dle pokynů časoměřiče.

7.    Závodník si je povinen hlídat čas startu (sledovat odstartované závodníky vzhledem k jeho pozici ve startovní listině)a sledovat pokyny časoměřiče. Po vyhlášení jeho jména ke startu má na přípravu 1 min. Po té čeká na pokyn ke startu od časoměřiče. Během přípravné minuty má startující právo o odložení startu.

8. O odložení startu může závodník požádat v případě, když není schopen odstartovat do RZ dle startovní listiny z technických důvodů. Závodník musí stihnout opravit vůz do startu posledního závodníka dle startovní listiny. Když tuto lhůtu nestihne, bude jezdci přidělen náhradní čas. V případě více závodníků s odloženým startem, startují tito závodníci po posledním závodníkovi v pořadí dle startovní listiny. O toto pravidlo může závodník požádat jednou během závodu.

9.   Předčasný START a jeho penalizace - hlídá časoměřič a bude postihován jednorázovou penalizací +10 sec.

10.    V případě závady vozu v RZ, vybití baterie, neodstartování do RZ nebo odstoupení z RZ bude závodníkovi přidělen náhradní čas. Závodní speciál musí samočinně (bez doteku jezdce) projet před startem do první RZ a po poslední RZ startovní a zároveň cílovou rampu, jinak závod nezahájí respektive nedokončuje závod a je diskvalifikován. Závodní vozy budou před startem umístěny v ÚP, kam se umístí po projetí startovní rampy. Po projetí cílem poslední RZ a cílové rampy budou závodní vozy opět umístěny v ÚP.

11.    Auto uvízlé na trati je možné postrčit a v RZ se pokračuje.

12.    Dojížděné a následně dojeté vozidlo musí umožnit okamžité předjetí rychlejšímu vozu. V případě protestu rychlejšího závodníka, mu bude poskytnut náhradní průjezd.

13.    Závodník  v jednotlivé RZ musí samočinně (pohyb vozu vlastní silou, řízeno RC soupravou) projet cílem, aby byl klasifikován.

14.    Povolený servis mezi jednotlivými RZ je časově omezen vlastním startem do následující RZ a zároveň se řídí PROPOZICEMI stanoveným pořadatelem.

15. Technický komisař je oprávněn kdykoli v průběhu soutěže požádat soutěžícího o provedení kontroly modelu. Soutěžící je povinen mu kontrolu umožnit. Pokud tuto kontrolu ihned na požádání neumožní, nebo pokud je zjištěna nepovolená úprava na autě, bude ze soutěže okamžitě diskvalifikován.

16. Kontakt se startovní, nebo cílovou brankou je trestán penalizací +10sec.

17. V případě zkrácení, nebo nedodržení předepsané trati, je jezdec povinen se vrátit na trať v místě, kde ji opustil, v opačném případě mu bude přidělen náhradní čas.

18. Náhradní čas je vypočítán z času nejrychlejšího jezdce v RZ x1,65.

19.    Soutěžící může v jedné soutěži startovat pouze s jedním vozem a během soutěže nesmí vyměnit střední díl (plato) podvozku ani karosérii.

20.    Trénink mimo stanovený shakedown, který je uveden v PROPOZÍCH, může povolit pouze ředitel závodu. V případě nedodržení tohoto ustanovení je soutěžící vyloučen ze závodu. Tréninkem se rozumí – pohyb vozu vlastní silou, řízeno RC soupravou.

21.    O předčasném ukončení závodního dne z důvodů nepřízně počasí nebo o řešení nahodilé situace neupravené pravidly rozhoduje ředitel závodu. Podklad pro rozhodnutí si volí sám ředitel.

22.    K uznání závodu při předčasném ukončení z pohledu bodového hodnocení jezdců a týmů, musí být odjeto 50% z nahlášených RZ v PROPOZICÍCH.

23.    Soutěžící mohou podat protest proti výsledkům nejpozději do závěrečného ceremoniálu. Ředitel závodů má právo provést diskvalifikaci (vyloučení) i dodatečně, pokud zjistí, že byla závažně porušena pravidla soutěže a tato skutečnost mu nebyla známa nebo zatajena před vyhlášením výsledků.

24.    Bodování

Bodové ohodnocení za vyjeté pozice je pro všechny skupiny stejné.

1. místo 20 bodů

2. místo    17 bodů

3. místo    15 bodů

4. místo    13 bodů

5. místo    11 bodů

6. místo    10 body

7. místo    9 bodů

8. místo    8 bodů

9. místo    7 body

10. místo   6 bodů

11. místo   5 bodů

12. místo   4 body

13. místo   3 body

14. místo   2 body

15. místo   1 bod

25.    Bodování jednotlivců:    Body se přiřadí chronologicky dle vyjetých pozic tak jak závodníci dojedou a budou klasifikovány po závěrečném ceremoniálu.

26.    Do celkového hodnocení jednotlivců i týmů za celý šampionát se započítává bodový zisk získaný ze všech soutěží.

27.    V případě shodného počtu bodů rozhoduje vyšší počet prvních míst, v případě shody pak rozhodují místa druhá, atd..

28.    Do šampionátu týmů se může přihlásit každý tým, který má minimálně dva členy. U více členných týmů budou bodovat vždy jen dva nejvýše postavení členové v aktuální soutěži.

29.    Jezdec přihlášený do jednoho týmu nemá již možnost jet v průběhu sezóny za jiný tým.

30.    Tato pravidla vstupují v platnost dnem jejich vystavení a jejich platnost je do konce sezony 2008, případná úprava stanovená v propozicích jednotlivého závodu jsou těmto pravidlům nadřazena.


Pravidla šampionátu 2008 ve formátu PDF
Pravidla šampionátu v PDF